Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice na  podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia działek

Działka nr 137/4, położona w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice o pow. 0,46ha, w tym użytków ŁIV – 0,46ha, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00046559/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 137/4, położona w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice, znajduje się w terenach:

- zieleni nieurządzonej (symbol ZR),

- terenach dróg publicznych- droga dojazdowa (symbol H3KDD),

- terenach dróg publicznych przebiegających na terenami wód powierzchniowych (symbol H2KDD/WS),

- strefie hydrogenicznej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa do 3 lat.

Cena nieruchomości

Brak

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Brak

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości

  1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 184,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Kwota ta zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów do czynszu dzierżawnego może zostać doliczony podatek od towarów i usług VAT.
  2. Za niepełny rok kalendarzowy czynsz dzierżawny oblicza się w wysokości 1/12 czynszu dzierżawnego za każdy miesiąc kalendarzowy.
  3. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia i opłaceniaciężarów publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

W przypadku wydania przez uprawnione organy decyzji w przedmiocie ochrony środowiska Dzierżawca zobowiązany jest ponosić ewentualne kary i opłaty z tego tytułu, o ile decyzje dotyczą przedmiotu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny jest jeden raz w roku, w terminie do 31 marca, w każdym roku obowiązywania umowy.

Zasady aktualizacji opłat

Stawki czynszu dzierżawnego podlegają corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie wykazywał spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, czynsz dzierżawny nie zmieni się i pozostanie na tym samym poziomie.

 

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę, na cele uprawy rolnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Brak

 

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

Przewiń do góry