Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz numer księgi  wieczystej

Działka nr 140/15, położona w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice o pow. 0,4454ha, w tym użytków RIIIa – 0,1515ha oraz RIIIb – 0,2939ha, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00036665/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce.

Działka nr 140/16, położona w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice o pow. 0,1050ha, w tym użytków ŁIV – 0,1050ha, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00036665/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce.

Działka nr 140/17, położona w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice o pow. 0,2125ha, w tym użytków RIIIb – 0,2125ha, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00036665/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki ewidencyjne, o których mowa powyżej objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice, w tym:

-działka 140/15 w Zabłociu: znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H8MN), terenach dróg publicznych- droga dojazdowa (symbol H2KDD), stanowisko ochrony archeologicznej.

-działka 140/16 w Zabłociu: znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H8MN), terenach dróg publicznych- droga dojazdowa (symbol H2KDD).

-działka 140/17 w Zabłociu: znajduje się w terenach rolniczych (symbol R), terenach zieleni nie urządzonej (symbol ZR).

Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa do 3 lat.

Cena nieruchomości

Brak

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Brak

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości

Stawka czynszu określona jest w Zarządzeniu Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Biskupice z dnia 10 marca 2023 roku. Zgodnie z powyższym Zarządzeniem, roczny czynsz dzierżawny wynosi:

-działka 140/15 w Zabłociu: 178,16zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 16/100),

-działka 140/16 w Zabłociu: 75,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),

-działka 140/17 w Zabłociu: 85,00zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100),

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny jest jeden raz w roku, w terminie do 31 marca, w każdym roku obowiązywania umowy, z wyjątkiem czynszu dzierżawnego za rok 2024, który płatny jest w terminie do 31 sierpnia 2024.

Zasady aktualizacji opłat

Stawki czynszu dzierżawnego podlegają corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie wykazywał spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, czynsz dzierżawny nie zmieni się i pozostanie na tym samym poziomie.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę, na cele uprawy rolnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Brak

 

Do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

Przewiń do góry