Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899  z późn.zm.) Wójt Gminy Biskupice podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice, przeznaczonych  do oddania w użyczenie.

 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 206/1, położona w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice,  o powierzchni 1,0464 ha, w tym użytków ŁIII- 1,0464 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00048896/3.

2.Opis nieruchomości

Nieruchomość wskazana  w pkt.1 zabudowana jest boiskiem sportowym.

3.Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa działka znajduje się w terenach sportu, turystyki i rekreacji (symbol D2US), terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZR) oraz strefie hydrogenicznej.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości

BRAK

5.Cenę nieruchomości

BRAK

6.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

BRAK

7.Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

BRAK

8.Terminy wnoszenia opłat

Brak

9.Zasady aktualizacji opłat

BRAK

10.Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub  oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość wskazaną w pkt 1, zabudowaną boiskiem sportowym oddaje się w użyczenie.

11.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

BRAK

Informacje dodatkowe

Biorący do Używania ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem przedmiotu użyczenia, w szczególności: za energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ciekłych, wodę.

 

WÓJT GMINY BISKUPICE
        Renata Gawlik

 

Do pobrania:

DOCXWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice przeznaczonych do oddania w użyczenie.docx (16,85KB)
PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (626,88KB)
 

 

Przewiń do góry