Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodnicząca Rady Gminy Biskupice - Kinga Dąbrowska zaprasza na IV sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 24 czerwca 2024 r., o godz.  15.30 (poniedziałek)  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice,  Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna.

Program sesji :

1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad  III sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
3. Wręczenie nagród Wójta Gminy dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023.
4. Wręczenie nagród Wójta Gminy najlepszym uczniom za uzyskanie najwyższych wyników w roku szkolnym 2023/2024.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy  Biskupice za 2023 rok.
a) Wystąpienie Wójta Gminy Biskupice.
b) Debata nad raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Wójtowi  Gminy Biskupice.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  Gminy  Biskupice za 2023  rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
a) Wystąpienie Wójta Gminy Biskupice.
b) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
c) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupice z tytuły wykonania budżetu  Gminy Biskupice za 2023 rok.
d) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Krakowie o wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2023 rok,
b) w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójt Gminy Biskupice z tytułu wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2023 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewiń do góry