Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Rada Gminy Biskupice udzieliła absolutorium Wójtowi Renacie Gawlik za wykonanie budżetu za rok 2023. Głosowanie poprzedziło złożenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  Gminy  Biskupice za 2023  rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Decyzją Rady, 13 radnych udzieliło wotum zaufania  i  absolutorium z  wykonania budżetu, dwóch wstrzymało się od głosu. Przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie  finansowe  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2023 rok.

Najważniejszymi punktami IV sesji Rady Gminy Biskupice było głosowanie nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023. Pani Wójt szczegółowo omówiła programy, zadania oraz budżet, które w 2023 roku zostały zatwierdzone przez Radę Gminy i realizowane przez Urząd Gminy Biskupice.

Według przedstawionego sprawozdania, wysokość osiągniętych w 2023 dochodów wyniosła 68.954.187,68 zł  tj. 99,50 % planu wynoszącego 69.298.364,99 zł.

Struktura wykonania dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Obraz1.png

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie  24.505.026,09 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.139.434,00 zł w dochodach ogółem wyniósł 35,54 %.

Wysokość wykonanych w 2023 roku wydatków wyniosła 72.134.141,55 zł tj. 97,72 % planu rocznego wynoszącego 73.818.744,15  zł  w tym:

 • wydatki bieżące wykonano w kwocie 54.904.720,26 zł  tj. 97,41 % planu rocznego wynoszącego  56.367.338,72 zł,
 • wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.229.421,29 zł  tj. 98,73 % planu rocznego wynoszącego 17.451.405,43 zł.


Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł  23,88 %.

Wójt przypomniała również najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2023 roku. Do najistotniejszych z nich zaliczyła:

 • „Modernizację i budowę  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego”

1.jpeg

 • „Modernizację  dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice”

Długa.jpeg

Słoneczna.jpeg

Dukla.jpeg

 • „Przebudowę drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice”

Słakowice - Niżowa 13.jpeg

Słakowice - Niżowa 16.jpeg

Słakowice - Niżowa 27.jpeg

 •  „Przebudowę drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice”,

Szczygłów Zabłocie.jpeg

 • „Modernizację drogi gminnej 560038K ”Wygon” w Łazanach” i „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki”

wygon.jpeg

Trąbki.jpeg

 • Remont drogi gminnej 560039K „Malarczyk – Cmentarz w Łazanach”,

Malarczyk Cmentarz 2.jpeg

 • Remont drogi gminnej 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach”,

Do Dobranowic.jpeg

 • Remont drogi gminnej 560040K do „Cmentarza w Łazanach”,

Cmentarz Łazany.jpeg

 • Rozbudowa świetlicy w Jawczycach,

Jawczyce świetlica.jpeg

 • przebudowa drogi gminnej nr 560005K Łazany – Zabłocie – etap II projektu

Łazany Zabłocie.jpeg

 • „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach”

plac zabaw.jpeg

 

Udzielenie absolutorium poprzedziła debata, w którą aktywnie włączyli się Radni.

Biorąc pod uwagę kryterium legalności, celowości oraz gospodarności komisja Rewizyjna oceniła, że budżet został zrealizowany prawidłowo, a sprawozdania sporządzone rzetelnie. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydając pozytywną opinię co do absolutorium dla Wójt Renaty Gawlik.

 

 

Przewiń do góry