Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

loga rfd.png

 

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy nr 502/OPS/2023 z dnia 31.10.2023 r.
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 15 548,00 zł
Planowana całkowita wartość zadania: 28 387,02 zł

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

loga rfd.png

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Na podstawie umowy nr 298/OPS/2022 z dnia 13.09.2022 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:   25 052,00 zł

Planowana całkowita wartość zadania:           31 315,50 zł

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

loga rfd.png

 

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy nr 641/OPS/2021 z dnia 26.10.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  12 406,34 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 15 507,93 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

loga rfd.png

 

 

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie umowy nr 450/OPS/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  5 515,62 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 6 894,52 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. ustawy o pomocy społecznej. Do zadań tych należą:
1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
3. Dożywianie dzieci
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
10.Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
11.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji zadania ustala się na:
    1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
    2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie umowy nr 7/OPS/2021 z dnia 09.03.2021
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 67 993,00 zł
Całkowita wartość zadania:1 096 517,00 zł

loga rfd.png

Przewiń do góry