Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce informuje, iż rozpoczęły się nabory wniosków na poszczególne formy pomocy dla przedsiębiorców, pracodawców i osób bezrobotnych. Kwota na aktywizację zawodową i instrumenty rynku pracy w roku 2022 wynosi 13 548 226,56 zł

Dla przedsiębiorców i pracodawców:
1. Prace interwencyjne –łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 8 773,98 zł
2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – do 25 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.
3. Staże (maksymalny okres stażu wynosi 6 miesięcy) – stażysta otrzymuje  stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium jest wypłacane przez PUP.
4. Prace społecznie użyteczne
5. Roboty publiczne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 19 812,24 zł
6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla pracodawców i ich pracowników. W przypadku mikro
przedsiębiorców wysokość wsparcia wynosi do 25
000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 na 1 uczestnika), w przypadku pozostałych pracodawców wysokość wsparcia do 40 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika).

Dla osób bezrobotnych:
1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do kwoty 24 000,00 zł
2. Bon na zasiedlenie – do kwoty 11 000,00 zł w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
3. Bon szkoleniowy – do kwoty 3 500,00 zł
4. Szkolenia – organizowane w trybie indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej oraz grupowe planowane przez PUP. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków. Informacja na temat zamknięcia naboru zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP Wieliczka.

Wnioski można składać bezpośrednio do:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13a, 32-020 Wieliczka,
2) w Punkcie Przyjęć w Gdowie ul. Bocheńska 1155, 32-420 Gdów,
3) w Punkcie Przyjęć w Niepołomicach ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice.Istnieje także możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub
przez login gov.pl.
Informacje na temat zasad realizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Przewiń do góry