Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT GMINY BISKUPICE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 252/7, o powierzchni 0,2064 ha (w tym użytków RIVa- 0,0670ha, PsIII- 0,0352ha, PsIV- 0,0223ha oraz B- 0,0819ha) położona w miejscowości Sułów, jednostka Biskupice, dla której Sąd Rejonowy
w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00048501/8, na której znajduje się pozostałość zniszczonego na skutek osuwiska budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego.

Opis nieruchomości

Na nieruchomości gruntowej, o której mowa powyżej znajduje się  pozostałość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który uległ zniszczeniu na skutek osuwiska w 2010 roku (ściany budynku nie są kompletne, zachował się fragment stropu). Przy budynku znajdował się budynek gospodarczy, z którego zostały fundamenty oraz resztki jednej ściany. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce wydał decyzję
Nr 8/B/11 z dnia 24 lutego 2011 roku (sygnatura PINB-7356/B/8/10), w której nakazał rozbiórkę budynku mieszkalno- gospodarczego.

W dziale III księdze wieczystej  nr KR1I/00048501/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa, o której mowa powyżej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajduje się w: terenach użytkowanych rolniczo (symbol R), terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZN), strefie osuwiskowej
a) osuwiska oraz w strefie przyrodniczo- czynnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

brak

 

Cena nieruchomości /wywoławcza/

Cena wywoławcza: 20.500,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz,.U. z 2021 roku poz. 685 z późn.zm.) zastosowanie ma zwolnienie
z opodatkowania VAT.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

brak

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub            dzierżawy

brak

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości płatna jest w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zasady aktualizacji opłat

brak

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Do pobrania:

PDFWykaz 25 02 2022.pdf (97,88KB)
 

Przewiń do góry