Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

    
 

                loga rfd.png

 

 

PROGRAM ASYSTENT RODZINY 2023

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice, na podstawie umowy nr 6/AR/FP/2023, środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 11 327,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 00/100), na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta, w tym:

  1. 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny ,,Asystent rodziny
    w 2023 r.
    ”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  2. 9 327,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

 

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Kwota dofinansowania:                                    11 327,00  

Całkowita wartość zadania:                              14 736,73  zł

 

  -----------------------------------------------------------------

 

Wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pracy

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Na podstawie umowy nr 6/AR/FP/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:     2 000,00  zł

Planowana całkowita wartość zadania:             7 275,94  zł

Przewiń do góry