Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na XLVII sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 28 marca  2022   o godz. 16.00  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).


Porządek obrad:
 

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLV i XLVI   sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem w sprawie Studium Korytarzowego dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko-Orlik 2012” w Tomaszkowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzależnieniom Behawioralnych na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Biskupice w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  na lata 2022-2024.   .
 9. Podjęcie uchwały  sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Łazany, gm. Biskupice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/306/21 Rady Gminy Biskupice      z dnia 13 grudnia 2021 roku, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Biskupice. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 rok,  Nr XLIII/316/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy  funduszu sołeckiego na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/297/21 Rady Gminy Biskupice, z dnia 29 listopada 2021 roku, w sprawie wyrażenia zgody na najem sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wystąpienia sołtysów , wolne wnioski
 19. Zakończenie obrad sesji.

 

Materiał do pobrania:

PDFProjekty Uchwał na sesję Rady Gminy Nr XLVII.pdf (5,59MB)
 

 

Przewiń do góry