Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

   Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach

 

Zgodnie z umową nr 29/OPS/2022z dnia 24.03.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Biskupice a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, na realizacje zadania z budżetu państwa, Gmina pozyskała środki w wysokości 68 326 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. ustawy o pomocy społecznej.

Do zadań tych należą:

-  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 -  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

-  dożywianie dzieci;

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

-  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

-  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
-  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
-  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Okres realizacji zadania ustala się na:

  1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
  2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 68 326 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 1 275 151 zł

 

             loga rfd.png

 

Przewiń do góry