Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt gminy Biskupice na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

PDFwykaz.pdf (233,90KB)
 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

Nieruchomość, położona w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 506/2, o powierzchni 0,06 ha (w tym użytek gruntowy: ŁIV- 0,04ha oraz Lzr-PsIV- 0,02ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00047706/8 oraz nr 508/2, o powierzchni 0,2566 ha (w tym użytek gruntowy: RIIIb- 0,2072ha oraz ŁIV- 0,0494ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00056054/8.

Opis nieruchomości

Nieruchomość, o której mowa powyżej jest niezabudowana. Działki ewidencyjne 506/2
i 508/2 w Bodzanowie graniczą ze sobą.

Ponadto działka ewidencyjna 506/2 graniczy również z działką ewidencyjną nr 506/1 (użytek gruntowy: Lzr-PsIV),  położoną w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, stanowiącą własność Gminy Biskupice, która decyzją podziałową Wójta Gminy Biskupice znak: RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021 roku, została wydzielona,
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 527, położonej w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice.

Jednocześnie działka ewidencyjna 508/2 graniczy również z działką ewidencyjną nr 508/1 (użytek gruntowy: ŁIV),  położoną w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, stanowiącą własność Gminy Biskupice, która decyzją podziałową Wójta Gminy Biskupice znak: RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021 roku, została wydzielona, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 527, położonej
w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice.

 

W dziale III księdze wieczystej  nr KR1I/00047706/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.

W dziale III księdze wieczystej  nr KR1I/00056054/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa, o której mowa powyżej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działki ewidencyjne 506/2 oraz 508/2 położone
w miejscowości Bodznaów, znajdują się w terenach  zabudowy przemysłowo-  usługowej (symbol D3PU).

Termin zagospodarowania nieruchomości

brak

 

Cena nieruchomości /wywoławcza/

Cena wywoławcza: 190.000,00zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do ceny netto osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

brak

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub            dzierżawy

brak

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości płatna jest w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zasady aktualizacji opłat

brak

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Przewiń do góry