Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej. WÓJT GMINY BISKUPICE na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:

PDFWykaz 09 05.pdf (87,83KB)
 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia działki

Nieruchomość położona w miejscowości Zabłocie, gm. Biskupice, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 140/12, o powierzchni 0,2326ha (w tym użytków ŁIV- 0,2326ha) oraz nr 140/14, o powierzchni 0,4800ha (w tym użytków RIIIa- 0,4080ha oraz RIIIb- 0,0720ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00036665/8.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki ewidencyjne, o których mowa powyżej objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice:

- działka  nr 140/12 w Zabłociu, znajduje się w terenach zieleni nie urządzonej (symbol ZR),
- działka  nr 140/14 w Zabłociu, znajduje się w terenach rolniczych (symbol R).

Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa do 3 lat.

Cena nieruchomości

Brak

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Brak

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości

Roczny czynsz dzierżawny wynosi: 285,04zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 04/100), w tym za działkę nr 140/12: 93,04zł oraz za działkę nr 140/14: 192,00zł.

Kwota rocznego czynszu dzierżawnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów do czynszu dzierżawnego może zostać doliczony podatek od towarów i usług VAT.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny jest z góry jeden raz w roku, w terminie do 31 marca, w każdym roku obowiązywania umowy, z wyjątkiem czynszu dzierżawnego za rok 2022, który płatny jest w terminie do 30 czerwca 2022r.

Zasady aktualizacji opłat

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie wykazywał spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, czynsz dzierżawny nie zmieni się i pozostanie na tym samym poziomie.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, na cele uprawy rolnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Brak

 

 

Przewiń do góry