Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informacja Wójta Gminy Biskupice o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 1057,  ze zm.)  na realizację zadania publicznego pn. Wokół Beskidu Śląskiego”, oferowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTEŚMY”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTEŚMY”

Tytuł zadania publicznego: pn. Wokół Beskidu Śląskiego”

Rodzaj zadania publicznego: w zakresie  upowszechniania turystyki i wypoczynku

Wnioskowana kwota dotacji: 3 500,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 3 500,00 zł


Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 1057,  ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie do 7 dni od ogłoszenia.  Osobiście na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu (tj. pon 8.00 -17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.30)  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2022 w sprawie uznania celowości realizacji zadania.pdf (224,71KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,74MB)
PDFInformacja Wójta Gminy Biskupice.pdf (273,95KB)
 

 

 

 

 

Przewiń do góry