Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

RPGN.6840.3.2020
                                                                                                                                                        Tomaszkowice, dnia 01 czerwca 2022r.

                                                                                 WÓJT GMINY BISKUPICE
na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

                                                                         INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
31 maja 2022r. o godz. 10,00, w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biskupice, położonej w miejscowości Sułów, gm. Biskupice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 252/7.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości  i księgi wieczystej:
Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 252/7, o powierzchni 0,2064 ha (w tym użytków
RIVa- 0,0670ha, PsIII- 0,0352ha, PsIV- 0,0223ha oraz B- 0,0819ha) położona w miejscowości Sułów, jednostka Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00048501/8.

3.    Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
Do przetargu została dopuszczona jedna osoba.

4.    Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
BRAK

5.    Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza: 20.500,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz,.U. z 2021 roku poz. 685 z późn.zm.) zastosowanie ma zwolnienie z opodatkowania VAT.

6.    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota: 20.750,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz,.U. z 2021 roku poz. 685 z późn.zm.) zastosowanie ma zwolnienie
z opodatkowania VAT.


7.    Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Paweł GODZIK

 

 

PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (51,46KB)
 

Przewiń do góry