Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook


Wójt Gminy Biskupice
zgodnie z art.38, art. 40 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 2213),

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biskupice, położonej w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 506/2 oraz nr 508/2.

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość, położona w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 506/2, o powierzchni 0,06 ha (w tym użytek gruntowy: ŁIV- 0,04ha oraz Lzr-PsIV- 0,02ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00047706/8 oraz nr 508/2, o powierzchni 0,2566 ha (w tym użytek gruntowy: RIIIb- 0,2072ha oraz ŁIV- 0,0494ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00056054/8.

2.    Opis nieruchomości
Nieruchomość, o której mowa powyżej jest niezabudowana. Działki ewidencyjne 506/2
i 508/2 w Bodzanowie nie mają dostępu do drogi publicznej oraz graniczą ze sobą.
Ponadto działka ewidencyjna 506/2 graniczy również z działką ewidencyjną nr 506/1 (użytek gruntowy: Lzr-PsIV),  położoną w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, stanowiącą własność Gminy Biskupice, która decyzją podziałową Wójta Gminy Biskupice znak: RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021 roku, została wydzielona,
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 527, położonej w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice.
Jednocześnie działka ewidencyjna 508/2 graniczy również z działką ewidencyjną nr 508/1 (użytek gruntowy: ŁIV),  położoną w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, stanowiącą własność Gminy Biskupice, która decyzją podziałową Wójta Gminy Biskupice znak: RPGN.6831.130.2021 z dnia 22.10.2021 roku, została wydzielona,
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 527, położonej
w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice.
W dziale III księgi wieczystej  nr KR1I/00047706/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.
W dziale III księgi wieczystej  nr KR1I/00056054/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.
3.    Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość gruntowa, o której mowa powyżej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działki ewidencyjne 506/2 oraz 508/2 położone w miejscowości Bodzanów, znajdują się w terenach  zabudowy przemysłowo-  usługowej (symbol D3PU).

4.    Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 190.000,00zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Do ceny netto osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

5.    Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość
Nieruchomość ograniczona jest prawami rzeczowymi związanymi z innymi nieruchomościami:
1)    ograniczenie dla działki nr 506/2 w Bodzanowie ujawniono w dziale III księgi wieczystej
nr KR1I/00047706/8, w tym:
a)    „służebność drogi przez parcelę l.kat. 209 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy parceli l.kat. 208/1 i  208/2 z KW nr 2489 – wpis przeniesiono z urzędu z KW KR1I/00039338/8 za działka nr 557”,
b)    „służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 208/1 i 208/2 z KW 2489 wpisaną w dziale III KW 39624 – wpis przeniesiono z urzędu z KW nr KR1I/00012273/9 za odłączoną działką nr 559”,
c)    „na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr nr 528/3 i 529/3 (KW nr 35836) bezpłatna służebność przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów wzdłuż wschodniej granicy działek nr nr 529/1 i 529/2- wpis przeniesiono z urzędu za odłączonymi działkami nr 528/4
i 529/4 z KR1I/00010995/2”,
d)    „na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek nr 528/2 i 529/2, położonych w Bodzanowie bezpłatna i bezterminowa służebność przejazdu, przechodu
i przegonu przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 529/1, również położoną
w Bodzanowie, pasem szerokości 5,0 (pięciu) metrów szerokim, wzdłuż jej wschodniej granicy- wpis przeniesiono z urzędu za odłączonymi działkami nr 528/4 i 529/4 z KR1I/00010995/2”,
2)    ograniczenie dla działki nr 508/2 w Bodzanowie w dziale III księgi wieczystej
nr KR1I/00056054/8, w tym:
a)    „prawo przechodu, przejazdu i przegonu bydła zachodnim brzegiem pgr. LK. 207 na rzecz pgr. LK. 206/1- wpis przeniesiono z urzędu z LWH 696 Bodzanów”.

6.    Termin wniesienia opłaty
Cena nieruchomości płatna jest w całości, w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Cenę należy obliczyć wg. wzoru: cena nieruchomości osiągnięta w przetargu dodać podatek od towarów i usług VAT 23% odjąć wartość wpłaconego wadium.

7.    Wpłata wadium
1)    W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2)    Wadium należy wnieść w pieniądzu, w terminie do dnia 06 lipca 2022 roku, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice: Bank Spółdzielczy w Wieliczce, nr rachunku: 63 8619 0006 0010 0200 3131 0008.
3)    Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupice w/w kwoty.
4)    W tytule wadium należy wpisać: „imię i nazwisko/ nazwa (firmy/podmiotu) uczestnika przetargu, wpłata wadium, sprzedaż działek nr 506/2 i 508/2 w Bodzanowie.”
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej wartości należności, natomiast wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie do 3 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, bez usprawiedliwienia, od zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8.    Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022r. o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

9.    Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i czasie podanym w zawiadomieniu powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.    Informacje dodatkowe
1)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja
o odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
2)    Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
a)    dokument tożsamości (do wglądu),
b)    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- informację o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c)    spółki cywilne- umowę spółki,
d)    podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- aktualny odpis KRS,
e)    osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pozostające
w związku małżeńskim i pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej, pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na  nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego.
f)    podpisaną klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
g)    oświadczenie, iż zapoznał się z ogłoszeniem o niniejszym przetargu.
h)    oświadczenie, iż znany jest mu stan techniczny i prawny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.
i)    jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
3)    W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
4)    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 2.500,00zł  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
5)    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6)    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty wieczystoksięgowe ponosi jej nabywca.

7)    Osoby przystępujące do przetargu  zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
o przetargu, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Biskupice w związku z realizacją przedmiotowego przetargu.

8)    Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, lub pod numerem telefonu 12-289-70-88.

 

Do pobrania:

PDFPrzetarg na sprzedaż nieruchomości.pdf (288,24KB)
 

 

Przewiń do góry