Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na L sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 20 czerwca  2022  r.,  o godz. 15.30  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Harmonogram obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVII , XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy.
2.    Wręczenie nagród Wójta Gminy  dla sportowców,  za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2021.
3.    Wręczenie nagród Wójta Gminy  najlepszym uczniom  za uzyskanie najwyższych wyników w roku szkolnym 2021/2022.  
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Biskupice na rok szkolny 2022/2023
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
7.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy  Biskupice za 2021 r.
a) wystąpienie Wójt  Gminy
b) głosy radnych i mieszkańców - debata  nad  raportem
8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  wotum zaufania Wójtowi  Gminy Biskupice.
 9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze  sprawozdaniem   z     wykonania  budżetu  Gminy  Biskupice za 2021 rok oraz informacją o stanie  mienia komunalnego,
         a) wystąpienie Wójt Gminy
         b) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej           
             w  Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia            
             komunalnego.
         c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium     
            Wójtowi Gminy Biskupice z tytuły wykonania budżetu  Gminy Biskupice za 2021
            rok. wykonaniu budżetu Gminy Biskupice za
         d) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w
            Krakowie  o wniosku  Komisji Rewizyjnej   w sprawie absolutorium .

10. Dyskusja .
11. Podjęcie uchwał :
          a. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze      
             sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy  Biskupice za 2021 rok .
          b. w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójt Gminy Biskupice z tytułu   
              wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2022  rok,  Nr XLIII/316/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych,akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Małopolskiemu
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
19.  Zamknięcie obrad sesji.  

PDFUchwała w sprawie absolutorium dla Wójta.pdf (60,98KB)
PDFUchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania.pdf (49,47KB)
PDFUchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf (77,94KB)
PDFUchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.pdf (63,19KB)
PDFUchwała w sprawie zaminy regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli.pdf (114,38KB)
PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (53,96KB)
PDFUchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej.pdf (1,59MB)
PDFUchwała w sprawie zmiany WPF.pdf (1,48MB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) wystąpienie Wójt  Gminy

b) głosy radnych i mieszkańców - debata  nad  raportem

     8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  wotum zaufania Wójtowi  Gminy Biskupice.

     9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze  sprawozdaniem           
          z     wykonania  budżetu  Gminy  Biskupice za 2021 rok oraz informacją o stanie
          mienia komunalnego,

         a) wystąpienie Wójt Gminy

         b) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej          
             w  Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia           
             komunalnego.

         c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium    
            Wójtowi Gminy Biskupice z tytuły wykonania budżetu  Gminy Biskupice za 2021
            rok. wykonaniu budżetu Gminy Biskupice za
         d) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w
            Krakowie  o wniosku  Komisji Rewizyjnej   w sprawie absolutorium .

      10. Dyskusja .

      11. Podjęcie uchwał :

          a. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze     
             sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy  Biskupice za 2021 rok .

          b. w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójt Gminy Biskupice z tytułu  
              wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2021 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy 
            Biskupice  z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  
           Gminy Biskupice na lata 2022-2036.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 
        rok,  Nr XLIII/316/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
      ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych,
      akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu
     Małopolskiemu

Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów. Zamknięcie obrad sesji.

Przewiń do góry