Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Rada Gminy Biskupice  udzieliła absolutorium Pani Wójt za wykonanie budżetu za rok 2021.

Głównymi punktami L sesji Rady Gminy Biskupice było głosowaniem nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2021, a co za tym idzie – udzielenie przez Radnych absolutorium dla Wójt Renaty Gawlik.

Głosowanie Rady poprzedziło  złożenie sprawozdania z realizacji budżetu przez włodarza gminy.  Pani Wójt szczegółowo omówiła programy, zadania oraz budżet jaki  w 2021 roku zatwierdzane  były  przez Radę Gminy a realizowane  przez Urząd Gminy Biskupice.

Wysokość osiągniętych w 2021 roku dochodów wyniosła 72.120.825,91 tj. 115,92 % planu wynoszącego 62.216.293,22 zł.

 

Struktura wykonania dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

wykres.jpeg

 

 

 

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 22 826 709,24 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11 796 489,00 zł w dochodach ogółem wyniósł 31,65 %.

Wysokość wykonanych w 2021 roku wydatków wyniosła 63.975.089,33 zł tj. 94,55 % planu rocznego wynoszącego 67.660.024,05 zł  w tym:

  • wydatki bieżące wykonano w kwocie 55.417.188,73 zł  tj. 97,07 % planu rocznego wynoszącego  57.089.155,21zł,
  • wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.557.900,60 zł tj. 80,96 % planu rocznego wynoszącego 10.570.868,84 zł.


Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł  13,38%. Zadłużenie gminy w roku 2021 zamkneło się kwota 20.410.000,00 zł.

 

Podczas wystąpienia Pani Wójt przypomniała zebranym najważniejsze inwestycje jakie zrealizowano w ubiegłym roku. Szczegółowo omówione zostały zadania inwestycyjne, których finalizacja przypadła na 2021 rok. Wójt przypomniała  min. o budowie świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie, budynku OSP w Bodzanowie, przebudowie boiska w Tomaszkowicach, dwóch Otwartych Stref Aktywności  w miejscowości Zabłocie i Szczygłów, budowie placu zabaw w miejscowości Sławkowice,  a także szeregu zadań związanych z poprawa stanu dróg min. przebudowie dróg w Szczygłowie - Zabłociu oraz Łazanach i Trąbkach, modernizacji drogi Jawczyce  - Łazany,  doświetleniu przejść dla pieszych w miejscowości Bodzanów, remoncie  drogi dojazdowej  do pól „Kamieniec” w Łazanach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Raportu – tutaj. DOCXRaport Gminy za 2021 r..docx-1.docx (13,47MB)

PPTRaport za 2021 rok.ppt (15,22MB)


Biorąc pod uwagę kryterium legalności, celowości oraz gospodarności komisja Rewizyjna oceniła, że budżet został zrealizowany prawidłowo, a sprawozdania sporządzone rzetelnie. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydając pozytywną opinię co do absolutorium dla Wójt Renaty Gawlik.

Jednocześnie głosami 8 radnych: Andrzeja Kasiny, Stanisława Ptasznika, Krzysztofa Balickiego, Anny Klimy, Andrzeja Musiała, Adama Jamki, Danuty Nowak oraz Lucyny Ciastoń, Rada nie udzieliła Wójt gminy wotum zaufania.

Przewiń do góry