Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od 1 stycznia 2023r. zakaz użytkowania dotyczyć będzie również kominków
o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej
na terenie województwa małopolskiego obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% (muły i floty węglowe) oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz modernizacji instalacji grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000,00zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pieców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie gminy Biskupice – II edycja”.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020, Gmina Biskupice realizuje program wymiany starych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na piece gazowe. Zgodnie z zasadami Programu Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, ale w Programie niedziałająca jako przedsiębiorca. Mieszkańcy gminy Biskupice użytkujący kotły na paliwo stałe zainteresowani ich wymianą mogą złożyć wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub wysłać go za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularz wniosku można pobrać w budynku Urzędu lub ze strony internetowej Gminy: https://www.biskupice.pl/_files/2019a/kategorie_spraw_urzedowych/srodowisko/wniosek_deklaracja.pdf

Wykonawca działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadza oceny energetyczne na nieruchomościach zgłoszonych do udziału w Programie. Jeśli ocena wykaże konieczność termomodernizacji mieszkaniec przed zawarciem umowy o dofinansowanie musi wykonać zalecenia termomodernizacyjne udokumentowane dowodami księgowymi potwierdzającymi zakres prac.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE UZYSKANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU „WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE – II EDYCJA” JEST MOŻLIWE W SYTUACJI, GDY WYDATKI ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIECA I MODERNIZACJĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ PONOSZONE SĄ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA ZAWARCIA UMOWY Z GMINĄ.

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany kotła mogą składać wnioski na dzienniku podawczym Urzędu. Należy jednak podkreślić, że obowiązujący aktualnie termin umowy z UMWM na podstawie zawartego aneksu to koniec października 2022. Po upływie tego terminu może okazać się, iż nie będzie możliwe dofinansowanie tych zadań, dlatego też pamiętając o konieczności przeprowadzenia wcześniejszej oceny energetycznej zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą kotła do składania wniosków o dofinansowanie jeszcze w tym roku kalendarzowym.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do kwoty 5 000,00zł do montażu pieca gazowego i do 2 000,00 zł w przypadku modernizacji instalacji grzewczej. Jeśli poniesione wydatki przekroczą wysokość udzielonego dofinansowania mieszkaniec może starać się o refundację wydatków również w ramach ulgi termomodernizacyjnej lub Programu Czyste Powietrze, który obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Program daje on możliwość odzyskania części zainwestowanych środków finansowych nie tylko w zakresie wymiany starych kotłów węglowych (warunek konieczny, jeśli nieruchomość jest wyposażona w pozaklasowy piec węglowy lub kocioł klasy 3 lub 4), ale również umożliwia refundację kosztów związanych z termomodernizacją (m.in. w zakresie ocieplenia ścian, stropu, stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej). Program Czyste Powietrze umożliwia również potencjalnym Beneficjentom uzyskanie dofinansowania
do montażu pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy też wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła).
Dodatkowo, od października 2020r. istnieje możliwość skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania przez osoby, których dochód netto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
a)    1 564,00 w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
b)    2 189,00 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Od czerwca 2020r. w Gminie Biskupice funkcjonuje Zespół Ekodoradców. Ekodoradcy zatrudnieni w ramach projektu EKO TEAM współfinansowanego ze  środków instrumentu finansowego ELENA świadczą pomoc w zakresie wyboru najkorzystniejszych form dofinansowania pozwalających potencjalnym Beneficjentom zrefundować w możliwie najszerszym zakresie poniesione wydatki. Działalność ekodoradców to także pomoc w składaniu dokumentów aplikacyjnych do programów współfinansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych

Zapraszamy do kontaktu mailowo: ekodoradca@biskupice.pl,  telefonicznie:
(12) 289 70 95/ (12) 289 70 80 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu.

Przewiń do góry