Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

RPGN.6840.9.2021
                                                                                                                                                          Tomaszkowice, dnia 14 lipca 2022r.

 

WÓJT GMINY BISKUPICE
na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2213), podaje
do publicznej wiadomości:

 

                                                                             INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU


1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
12 lipca 2022r. o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biskupice, położonej w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 506/2 oraz nr 508/2

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości  i księgi wieczystej:
Nieruchomość położona w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 506/2, o powierzchni 0,06 ha (w tym użytek gruntowy: ŁIV- 0,04ha oraz Lzr-PsIV- 0,02ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00047706/8 oraz nr 508/2, o powierzchni 0,2566 ha (w tym użytek gruntowy: RIIIb- 0,2072ha oraz ŁIV- 0,0494ha), dla której Sąd Rejonowy
w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00056054/8.

3.Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:
Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby.

4.Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
BRAK

5.Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza: 190.000,00zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Do ceny netto osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota: 192.500,00zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Do niniejszej kwoty doliczony zostaje podatek od towarów i usług VAT 23%.

7. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Szymon LISZKA

 

PDFInformacja o wyniku przetargu 14 07 2022.pdf (52,50KB)
 

 

Przewiń do góry