Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

RACHUNKI BANKOWE GMINY BISKUPICE

DOCHODY BUDŻETOWE (OPŁATA SKARBOWA, DZIERŻAWA, CZYNSZ ZA WYNAJEM, OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁATA PLANISTYCZNA)
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 41 8619 0006 0010 0200 3131 0016

PODATKI
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 31 8619 0006 0010 0200 3131 0002

ZUŻYCIE WODY
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 78 8619 0006 0010 0200 3131 0029

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 13 86190006 0010 0200 3131 0035

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z GIMMNEGO ZBIORU MELDUNKOWEGO ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 74 86190006 0010 0200 3131 0004

WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 63 86190006 0010 0200 3131 0008

 

 

Informacja dotycząca mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Biskupice

Gmina Biskupice  informuje, że od 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Gminę w tym jej jednostki organizacyjne na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).

Art. 108a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) mówi, że „ podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT Gmina Biskupice podjęła decyzję o stosowaniu podzielonej płatności zgodnie z procedurą wskazaną w Zarządzeniu Nr 0050.147.2019 Wójta Gminy Biskupice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania podzielonej płatności VAT w Gminie Biskupice  oraz jej jednostkach organizacyjnych.

 

INFORMACJA - System Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP


Urząd Gminy Biskupice uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. - w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu księgowania Państwa wpłat na rachunki bankowe Urzędu - wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP. System ten polega na przyporządkowaniu każdemu podatnikowi numeru rachunku bankowego identyfikującego podatnika oraz rodzaj dokonanej płatności. System płatności masowych obejmuje podatki lokalne, wodę i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych, które zostaną podane w każdej decyzji podatkowej, informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok i fakturach za wodę. W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy Biskupice należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany jest niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku wirtualnego: inny numer rachunku za wodę, inny za podatek lub opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla jednego podatnika. Przy dokonywaniu wpłat w kasie Urzędu, na Poczcie oraz w bankach prosimy o posługiwanie się numerami rachunków podanymi na poszczególnych dokumentach.

Urząd Gminy Biskupice uprzejmie dziękuje za dostosowanie się do nowych zasad płatności, ufając, że przyczynią się one do sprawniejszej obsługi klienta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy Biskupice pod numerem telefonu (12) 289 70 73.

Przewiń do góry