Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Gminy Biskupice

Petycje stanową formę bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale „Wolność i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Przepis ten stanowi, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zasadami. 

Wejście w życie nowej ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. miało na celu dostosowanie obowiązującego ustawodawstwa w tym zakresie do art. 63 Konstytucji RP. Nowa ustawowa zasada wnoszenia petycji, stała się sensu stricto odrębnym od skargi i wniosku, środkiem prawny służącym realizacji prawa podmiotowego w tym zakresie. Realizacja tego prawa rodzi po stronie organu administracji publicznej lub innego podmiotu właściwego obowiązek rozpatrzenia petycji, czyli zajęcia merytorycznego stanowiska  i udzielenia odpowiedzi podmiotowi składającemu petycję zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania w sprawie petycji

Lp Data złożenia petycji Treść petycji Tryb postępowania Opinia Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób załatwienia
petycji
   2015          
1.

09.10.2015r

PDFPetycja 1 2015.pdf (8,79MB)

PDFWezwanie do uzpełnienia 1 2015.pdf (460,63KB)

   

PDFZawiadomienie 1 2015.pdf (1,18MB)

    2017          
1. 08.02.2017r

 PDFPetycja 1 2017.pdf (206,69KB)

PDFPrzekazanie_sprawy 1 2017.pdf (256,60KB)

PDFOpinia 1 2017.pdf (50,17KB)

 

PDFZawiadomienie 1 2017.pdf (1,52MB)

2. 09.06.2017r

PDFPetycja 2 2017.pdf (982,22KB)

PDFPrzekazanie sprawy 2 2017.pdf (30,34KB)

   

PDFZawiadomienie 2 2017.pdf (30,31KB)

3. 03.07.2017r.

PDFPetycja 3 2017.pdf (1,21MB)

PDFPrzekazanie sprawy 3 2017.pdf (29,04KB)

   

PDFZawiadomienie 3 2017.pdf (53,65KB)

4. 17.07.2017r

PDFPetycja 4 2017.pdf (678,52KB)

PDFPrzekazanie sprawy 4 2017.pdf (27,39KB)

   

PDFZawiadomienie 4 2017.pdf (46,89KB)

5. 12.09.2017r.

PDFPetycja 5 2017.pdf (885,34KB)

     

PDFZawiadomienie 5 2017.pdf (46,66KB)

    2018          
1. 01.10.2018r.
PDFPetycja 1 2018.pdf (5,11MB)
 

PDFPrzekazanie sprawy 1 2018.pdf (223,11KB)
 
     
     2019          
1. 19.02.2019r
PDFPetycja 1 2019.pdf (219,33KB)
 
       
2. 17.05.2019 PDFPetycja 2 2019.pdf (171,29KB)
 
      PDFZawiadomienie petycja 2 2019.pdf (923,82KB)
 
3. 24.09.2019 PDFPetycja 3 2019.pdf (1,11MB)
 
PDFPrzekazanie sprawy 3 2019.pdf (398,88KB)
 
    PDFZawiadomienie petycja 3 2019.pdf (51,40KB)
 
4. 21.10.2019 PDFPetycja 4 2019.pdf (92,91KB)
 
      PDFZawiadoemienie petycja 4 2019.pdf (2,40MB)
 
  2020          
1. 17.12.2019 PDFPetycja 1 2020.pdf (218,76KB)
 
       
2. 31.12.2019 PDFPetycja 2 2020.pdf (696,85KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję 2 2020.pdf (111,94KB)
 
3. 06.12.2019 PDFPetycja 3 2020.pdf (528,48KB)
 
PDFPrzekazanie petycji 3 2020.pdf (2,09MB)
 
    PDFOdpowiedź na petycję 3 2020.pdf (142,69KB)
 
4. 20.02.2020 PDFPetycja 4 2020.pdf (2,61MB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję 4 2020.pdf (46,17KB)
 
5. 23.03.2020 PDFPetycja 5 2020.pdf (881,67KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję 5 2020.pdf (86,79KB)
 
6. 01.04.2020 PDFPetycja 6 2020.pdf (231,35KB)
 
       
7. 05.05.2020 PDFPetycja 7 2020.pdf (1,69MB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję 7 2020.pdf (41,25KB)
 
8. 11.12.2020 PDFpetycja 8 2020.pdf (71,88KB)
 
       
9. 20.12.2020 PDFPetycja 9 2020.pdf (363,17KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję 9 2020.pdf (106,60KB)
 
  2021          
1. 01.03.2021 JPEGPetycja 1 2021.jpeg (72,28KB)
 
       
2. 04.03.2021 JPEGPetycja 2 2021.jpeg (67,22KB)
 
      JPEGOdpowiedź na petycje 2 2021.jpeg (46,53KB)
 
   2022          
1.  25.05.2022 JPEGPetycja Nr 1 2022.jpeg (105,07KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję Nr 1.pdf (3,60MB)
 
2. 15.06.2022 JPEGPetycja Nr 2 2022.jpeg (88,78KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję Nr 2.pdf (2,99MB)
 
3.  30.06.2022

PDFPetycja Nr 3.pdf (39,62KB)

     

PDFodpowiedz-na-petycje-nr-3.pdf (39,10KB)

PDFinformacja-do-odpowiedzi-na-petycje-nr-3.pdf (65,05KB)

4. 30.06.2022
PDFPetycja Nr 4.pdf (51,15KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycje nr 4.pdf (221,01KB)
5. 01.08.2022
JPEGPetycja Nr6.jpeg (62,48KB)

 
   
 
JPEGOdpowiedź na petycje Nr 6.jpeg (30,32KB)
PDFUchwala Nr LVII 382 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady.pdf (73,71KB)
 
6. 21.10.2022 PDFPetycja Nr 7.pdf (324,34KB)
 
      JPEGOdpowiedź na Petycję nr 7.jpeg (94,01KB)
 
7. 02.11.2022 JPEGPetycja Nr 8.jpeg (55,74KB)
 
      PDFOdpwowiedź na petycje nr 8.pdf (61,19KB)
  2023          
1. 01.08.2023 PDFPetycja Nr 1.pdf (63,02KB)
 
      PDFOdpowiedź na petycję Nr 1.pdf (183,91KB)
 

 

 

Zasady rozpatrywania petycji

• Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r., poz. 870).

• Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

• Petycja może być złożona przez obywatela, grupę obywateli, osobę prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszania, fundacje lub grupę tych podmiotów.

• Adresatem petycji mogą być wszystkie organy władzy publicznej, również wójt, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

•    Petycja może być złożona w interesie:
-publicznym,
-podmiotu wnoszącego petycję,
-podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

• Petycja powinna zawierać:
oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą wspomnianą grupę, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa  podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów), oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

• Ponadto petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej
Urzędu Gminy Biskupice danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu, którego jest składana.

• Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

• W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów. Składana zaś za pomocą środków komunikacji
elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

• Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także:

  1. imię i nazwisko albo nazwę;
  2. miejsce zamieszkania albo siedzibę;
  3. adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.


Podmiot ten w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyraża zgodę na złożenie petycji w jego interesie. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości, co do tej zgody Wójt może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie, którego petycja jest składana, o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to należy dostarczyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni. Brak takiego potwierdzenia spowoduje nie rozpatrzenie petycji.

• Jeżeli wójt jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

• Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Wójt  rozpatruje petycję w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

• Gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych Wójt pozostawia ją bez rozpatrzenia lub wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Należy to uczynić w terminie 14 dni, po upływie tego terminu petycja nie będzie rozpatrzona. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, o której wspomniano wcześniej, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana. Informacja ta, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wójta uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wspomnianym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji do Urzędu Gminy Biskupice wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Wójt może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

• Wójt może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane wójtowi. W takim przypadku, Wójt niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. Wójt rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot ją wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

• Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Przewiń do góry