Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice- Andrzej Kasina zaprasza  na LIV sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się    29 sierpnia 2022 r.,  o  godz. 16 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   Biskupice, Tomaszkowice 455.                                                                        

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Gminy , przyjęcie protokołów z przebiegu obrad L, LI, LII, LIII sesji Rady Gminy Biskupice.
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 rok,Nr XLIII/316/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewiń do góry